29.5 C
Thailand
วันเสาร์, มกราคม 20, 2018

ยะลา

หางาน ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน

สพป.ยะลา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รวม 33 อัตรา

เทศบาลตำบลท่าสาป รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา -ปวช. ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน -ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา -ปวส. หรือสูงกว่าอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา -ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน

ศอ.บต. รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา

นักกายภาพบำบัด 10 อัตรา -อายุ 20-45 ปี -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา -ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ -ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ -ทุกสาขาวิชา

สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ -กลุ่มวิชาปฐมวัย

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

พนักงานห้องผ่าตัด พนักงานทั่วไป รปภ.
error: Content is protected !!