จังหวัดยะลา เชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนเข้าโครงการ”ตลาดประชารัฐ” ขณะ 2 วัน ชาวยะลา ลงทะเบียนแล้ว 271 ราย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ 7 ประเภท ของจังหวัดยะลา ใน 2 วันที่ผ่านมา วันแรก (10 พ.ย. 60) หลังเปิดรับลงทะเบียน มีประชาชนให้ความสนมาลงทะเบียน จำนวน 263 ราย วันที่สอง( 11 พ.ย. 60) มีประชาชนมาลงทะเบียน จำนวน 8 ราย ส่วนประเภทสินค้าทางการเกษตร มีผู้ประสงค์จะจำหน่ายมากที่สุด รองลงมาอาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกงและผักผลไม้ปลอดภัย และอื่นๆ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน มีพ่อค้า แม่ค้า มากที่สุด รองลงมาเป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มโอทอปและวิสาหกิจ

PNOHT601112001000802_12112017_091314

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กล่าวว่า สำหรับ จังหวัดยะลา มีตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐให้เลือก จำนวน 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดยะลา ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยะลา ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยะลา ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

PNOHT601112001000803_12112017_091314

ซึ่ง ประชาชนที่สนใจ สามารถไปลงทะเบียนได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดยะลา ศาลากลาง จังหวัดยะลา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย 1 คน สามารถลงทะเบียน ตลาดได้ 3 แห่ง ใน 7 ประเภทตลาด ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะมีการเปิดตลาดพร้อมกัน จังหวัดยะลา ก็จะมีการเปิดตัวโครงการตลาดประชารัฐ ที่บ้านคลองทรายใน ม.5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลา ไปร่วมเปิดกันเปิดตลาดได้

PNOHT601112001000801_12112017_091314

สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ เป็นมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาด เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค สินค้าทางการเกษตร สินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้