สรรพากรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระบุโครงการช้อปช่วยชาติจะเกิดประโยชน์กับผู้ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ส่วนผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ไม่ต้องรีบเร่งจับจ่ายในช่วงนี้

นางสาวมาริสา หีมโหด สรรพากรอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า โครงการช้อปช่วยชาติ หรือค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 2560 หรือ “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” สำหรับใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่าง 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยออกมาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันมากขึ้น

PNOHT601113001018101

สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการใช้สิทธิ์นี้ ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561 ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก) สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว) ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

PNOHT601113001018102

สรรพากรอำเภอสุไหงโก-ลก หากบุคคลใดเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งไปจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงนี้ เพราะไม่ได้มีผลต่อการนำไปลดหย่อนภาษีแต่อย่างใด

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้