เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เสนอโครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก และโครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ที่สอดรับกับนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกลุ่มการพัฒนาภาคใต้ชายแดน รับ ครม.สัญจรภูมิภาคภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ได้เสนอโครงการ ผ่านข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางลงพื้นที่มาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ชายแดน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนเกษตรกร ในโอกาสการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก ในรูปแบบอาคารทรงไทย แบ่งโซนจำหน่ายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ อาหาร ลานจอดรถ พร้อมจัดให้มีการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตรจากในและนอกพื้นที่เต็มระบบ งบประมาณ 84,990,000บาท ในพื้นที่บริเวณบ้านพักพนักงานรถไฟที่พร้อมให้ดำเนินการนำไปจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม ทั้งการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตร ที่เพิ่มโอกาสและช่องทางการค้าขายให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย

PNOHT601124001002411

อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดจากตลาดเดิมที่รุกล้ำพื้นที่ตลอดแนวถนนสายหลักหน้าสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกที่เป็นประตูการค้าชายแดนของอำเภอสุไหงโก-ลก และโครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ 25 ไร่ เป็นที่จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างแรงจูงใจแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อน งบประมาณ 86,958,700 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการ สนองนโยบายการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามวิสัยทัศน์ “พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ด้วยเป้าหมายการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่สนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มวัย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ใจกลางเมืองให้มีความสวยงามมากขึ้น หลักจากพื้นที่ดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างมานาน โดยทั้งสองโครงการยังสอดรับกับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

PNOHT601124001002410

นอกจากนี้ยังมีการเสนอโครงการขอรถดับเพลิงชนิดหอพร้อมบันได ตัวรถชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ พื้นกระเช้าไม่น้อยกว่า 45 เมตร ให้กับเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 5 คัน งบประมาณรวม 30 ล้านบาท ที่เสนอในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากในเขตเทศบาลใหญ่ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาคารสูงอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยจากความมั่นคงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น

PNOHT601124001002401

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกโครงการเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล จึงมุ่งหวังว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญและดำเนินการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ตามที่เสนอไป

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

PNOHT601124001002404

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้