เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ปวส. ทางบัญชี
-หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ระดับ ปวส.ของ ก.พ.
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ปวส. ทางบัญชี
-เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่ว
-เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ระดับ ปวส.ของ ก.พ.
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเพิ่มเติม ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.เป็นผู้เคยมีชื่อหรือมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
3.เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษา ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.เคยทำงานหรืออยู่ระหว่างการทำงาน ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.ข้อ 3 และ ข้อ 4 รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 13-24 พฤศจิการยน 2560
ในวันและเวลาราชการ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปัตตานี
เว็บไซต์ http://www.pattanihos.com

6011071013-page-001 6011071013-page-002 6011071013-page-003 6011071013-page-004 6011071013-page-005 6011071013-page-006 6011071013-page-007 6011071013-page-008

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้